K A L A Z A N Č E K

Detský amatérsky spevácko-inštrumentálny zbor Kalazanček vznikol v šk. roku 2015/2016 pri Piaristickej základnej škole sv. J. Kalazanského v Nitre..

Na nácvikoch sa stretávame každú stredu. Učíme sa spievať intonačne čisto, prirodzene, rytmicky správne, spevom vzbudzujeme radosť a spontánnosť, pri „ukazovačkách“ koordinujeme hudobno-pohybový prejav detí. Striedame vokálne, inštrumentálne, percepčné činnosti. Podporujeme individuálny hud. prejav nadaných detí. Spoločne vytvárame jedno spoločenstvo, ktoré spája láska k spevu a k nášmu Nebeskému Otcovi. Inštrumentálne nás doprevádzajú naši žiaci z gitarového krúžku, učia sa ovládnuť svet akordov a rytmického cítenia.

Zbor je otvorený všetkým deťom, radi medzi sebou uvítame akýchkoľvek spevákov a hudobníkov.

Mgr. Erika Komlóšiová – vedúca zboru

Mgr. Ivana Vojteková, DiS.art. – gitarový doprovod

Školský rok 2017/2018

Kalazancek2017m

Školský rok 2016/2017

Kalazancek2016m

Školský rok 2015/2016

Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.