Ako zapísať dieťa na základnú školu?

 

Zápisy detí do 1. ročníka Piaristickej základnej školy sv. Jozefa Kalazanského sa uskutočnia v dňoch, ktoré včas vyhlási zriaďovateľ.

Zápis sa bude konať v budove Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra 1. poschodie učebne č. 43 a č. 44. Skola vola

-          Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov.

-          Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. Na zápis je potrebné doniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

-          Zákonný zástupca v súlade so školským zákonom je povinný pri zápise uviesť tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť,   štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
  • meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov,
  • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa ( závery diagnostických vyšetrení vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva – psychológ, špeciálny pedagóg).

-          Počas zápisu pedagóg chvíľu hravou formou pracuje s dieťaťom (či rozozná farby, základné geometrické tvary, pomerové množstvo, veľkosť, prípadne kreslí obrázok, alebo rozpráva podľa obrázku, recituje básničku, alebo spieva pesničku). Ide o orientačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa na školu.

-          Rodič vyplní potrebné tlačivá s údajmi o dieťati a dostane základné informácie, čo je potrebné v septembri prváčikovi zakúpiť.

-          Pri zápise sa kladie dôraz na telesnú a psychickú vyspelosť dieťaťa a tiež jeho motorické schopnosti. To pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať aj prizvaný psychológ.

-          Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa aj inú základnú školu mimo spádovej školy. Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre inú školu ako je spádová škola, zapisuje svoje dieťa po dohode s riaditeľom tejto školy (je potrebný súhlas riaditeľa zvolenej školy - riaditeľ tejto školy udelí súhlas s prijatím s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy).

-          Ak zákonný zástupca zapíše dieťa na inú než spádovú školu, oznámi túto skutočnosť riaditeľ tejto školy riaditeľovi spádovej školy.

-          Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do konca augusta.

Dieťa je oficiálne zapísané až po vydaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie.

Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.